Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Judaizm rabiniczny cz IV

 

 

Biorąc pod uwagę fakty historyczne i biblijne, prawdziwa odpowiedź na pytanie „Kim czy czym jest Żyd?” może być jedynie: „Żydem jest ten kto UDAJE Izraelitę”.
Skoro współcześni chrześcijanie nie rozumieją tego, że Żydzi są uzurpatorami personifiku- jącymi Prawdziwy Izrael, to zakładają, że „złymi Żydami” w Piśmie byli buntowniczy Judahici, którzy stanęli przeciwko Chrystusowi, stając się przez to „złymi Żydami”. Tak, tam byli tacy Judahici. Faktycznie wielu Judahitów zastraszali edomiccy faryzeusze by dołączyli do Ukrzyżowania. Sam Paweł był jednym z nich!!! Ale jest dużo więcej do tej historii, bo tych Judahitów OSZUKALI faryzeusze żeby odrzucili Mesjasza, co potwierdzają Dzieje 3:13-17. To o tych oszukanych Judahitach Mesjasz wypowiedział te słowa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Apostoł Stefan powiedział dokładnie to samo o swoich BRACIACH, wśród których był Paweł, kiedy go kamienowano (Dzieje 7:60). Stefan nie był w stanie przekonać tych składających ofiary TRADYCJONALISTÓW z Judy, że Yashua był ich Mesjaszem, i że częścią Jego misji było zlikwidowanie rytualnych ofiar! Sam Paweł nie mógł jeszcze zrozumieć tego, że przyszedł Mesjasz Izraela. Kiedy w końcu się nawrócił, jego głównymi prześladowcami byli edomiccy faryzeusze.
Posłuchajcie słów Chrystusa do edomickich Żydów: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają… Ale wy nie wierzycie, bo NIE jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną„. (Jan 10:14-27) „Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał”. (Jan 5:46) „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał [oczywiście mówił o sobie], nie uwierzą”. (Łuk 16:31)
Jak ujął to Bertrand Comparet: „On miał rację: On powstał z martwych, ale do dnia dzisiejszego oni jeszcze nie są przekonani’. (B. Comparet, „Biblia nie jest żydowską księgą” [The Bible Is Not a Jewish Book] Dlatego musimy zapytać: „Skoro Jezus nie mógł ich przekonać, to jak przekona ich jakiś judeo-chrześcijański kaznodzieja?” Wręcz odwrotnie, Żydzi przekonują „chrześcijańskich pasterzy”, takich jak John Hagee, żeby dać im „odrębną ścieżkę do zbawienia”. Żydzi Go nie znają, i nie chcą Go znać. Ani nie znają Go ci pro-syjonistyczni pasterze.
Hagee naucza herezji. Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie„. (Jan 14:6) Ciągle widzimy „chrześcijańskich pasterzy”, nawet papieży, deklarujących, że judaizm jest zwolniony z przyjęcia Jezusa jako Mesjasza. Czy szatan pozwoliłby na coś innego? Szatan ustawia swoich zwolenników na Dzień Sądu.
Faktem jest, że tym odrzuceniem, kangurowym procesem i ukrzyżowaniem kierowali faryzeusze, którzy byli edomickimi agentami Heroda Uzurpatora, i faryzeusze byli preferowaną sektą wśród kapłaństwa podczas edomickiego buntu przeciwko Judah. Ten szatański spisek rozpoczął się od pierwszego Heroda i jego ojca, Antipater, który przekonał Juliusza Cezara żeby ustanowił dla jego synów, Heroda i Phasaelusa, stanowiska regionalnych biurokratów. To w ten sposób Edomici wbili swoje pasożytnicze macki w rząd Judy. Uzurpacji religii Judy dokonali faryzeusze, którzy stopniowo wprowadzali ZUPEŁNIE NOWĄ TEOLOGIĘ, w większości pochodzącą z Babilonu, ze swobodnymi zapożyczeniami ze Starego Testamentu, żeby ogłupić Prawdziwych Judahitów, cały czas udając iż są dziedzicami tradycji Mojżesza! Pomimo wiedzy o faryzejskich wypaczeniach praw Mojżesza, chrześcijańscy badacze, którzy naprawdę są ofiarami rabinów, dalej uczą, że dzisiejszy rabiniczni faryzeusze zachowują „wyroczni Boga”. Nie znając historii różnych konfliktów między tymi dwoma odrębnymi i różnymi ludami, Prawdziwi Izraelici kontra edomiccy Żydzi, komentatorzy Biblii po prostu założyli, że „złymi Żydami” byli Judahici. Wręcz odwrotnie, „złymi Żydami” byli przede wszystkim sefardyjscy Edomici z Idumei.
Jewish Encyclopedia nawet potwierdza, że współcześni Żydzi mają w sobie edomicką krew. („Edom jest w żydostwie” / Edom is in Jewry – wyd. 1925, t. 5, s. 41] W jaki sposób ta edomicka krew dostała się do żydostwa? Ze wszystkich wyznań, tylko Christian Identity ujawniła dokładną, ważną historię za tym faktem – historię którą Żydzi rozpaczliwie chcą przed wami ukryć. Jak talmudyczni rabini ukrywają się za maską Mojżesza, naród żydowski ukrywa się pod nazwą Izrael.
Żydowska personifikacja Judy i Izraela opiera się na ich fałszywych roszczeniach co do ich pochodzenia z Judah. Prawda jest taka, że naród żydowski pochodzi z Idumei, jako rasowi potomkowie Edomitów i Kananejczyków ze starej krainy Kanaa, którzy ZAWSZE BYLI NAJGORSZYMI WROGAMI PRAWDZIWEGO IZRAELA, co wielokrotnie potwierdza Dobra Księga. Główna strategia talmudycznego judaizmu jest oszukanie świata robiąc z siebie Izrael i Judah. Czy Jezus nie ostrzegł nas przed „wilkami w owczej skórze„?
Niefortunnie, po ustanowieniu na stałe tronu dawidowego, Izraelici z Domu Judy mieli zwyczaj zatrudniania edomickich skrybów do pomocy w prowadzeniu dokumentacji. Nawet król Dawid to robił. Skoro ci edomiccy skrybowie dobrze znali prawdziwe różnice między nimi samymi i Judahitami, wyszli z pomysłem personifikacji Judah. (Ezech 36:5) Ale wprowadzenie tego pomysłu było niemożliwe dotąd dopóki Judahici zabraniali Edomitom dostępu do Światyni i kapłaństwa. Tylko Prawdziwi Izraelici mogli być w Świątyni jako kapłani. Nie- Izraelitom nigdy nie pozwalano zostac kapłanami, i odnośnie Świątyni, nigdy nie pozwalano im podejść bliżej niż na podwórzec zewnętrzny. To jest udokumentowanym faktem historycznym. W 1 Kroniki 2:55 wyraźnie identyfikuje się tych idumejskich skrybów jako KENICI, czyli potomkowie złego Kaina. Z perspektywy czasu, Saul, Dawid i wszyscy inni królowie Judah byli bardzo głupi zatrudniając takich potencjalnych wywrotowców!
Ostateczny cios zadany przez te trujące żmije przepowiedziano o złych Kananejczykach, bo Jahwe powiedział swojemu ludowi – Izraelowi:
„Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie”. – Liczby 33:55
W Starożytnościach Judahitów [Antiquities of the Judahites] Józef opisuje (Księga 14, Rozdz. 16, akapit 3) dzień kiedy edomickim krewnym Heroda w końcu pozwolono wejść do Świątyni:
„I teraz, po pokonaniu swoich wrogów, Herod zajął się rządzeniem tymi OBCYMI, KTÓRZY BYLI JEGO POMOCNIKAMI, BO TŁUM OBCYCH SPIESZYŁ SIĘ BY ZOBACZYĆ ŚWIĄTYNIĘ I ŚWIĘTE W NIEJ PRZEDMIOTY…” Nie ma żadnych wątpliwości, że keniccy skrybowie spodziewali się tej sytuacji od wieków! Nasi współcześni judeo-chrześcijańscy „kaznodzieje” nic nie wiedzą o tych rzeczach! Ani nie powiedzieliby nam, nawet gdyby wiedzieli, bo są lojalni wobec syjonizmu. Wymawiają czcze słowa o Jezusie Chrystusie, a opowiadają się za palestyńskim ludobójstwem.
Ci „obcy”, pomocnicy Heroda i ambitni pogańscy kapłani z Idumei i Sepharad, mieli stać się nowym rządem i kapłaństwem w Judei. Teraz, czy rozumiecie znaczenie tej historii? Józef wyraźnie identyfikuje tych ludzi jako OBCY. Oni NIE byli z Judah! Ci Idumejczycy od wielu stuleci chcieli wejść do Najświętszego ze Świętych, które zawsze było im zakazane, bo nie byli Izraelitami. W ten sposób, za Heroda, faryzejskie kapłaństwo, składające się z wielu jego idumejskich przyjaciół, stało się de facto, oficjalnym kapłaństwem Judei.
Wbrew temu czego uczy dziś judaizm, Józef w swoim Przeciwko Apionowi [Against Apion] twierdzi, że lewickie kapłaństwo zawsze zamierzało pozostać czystym rasowo, niewymiesza- nym z obcą krwią:
„Bo nasi przodkowie nie tylko mianowali najlepszych z tych kapłanów, i tych którzy uczestniczyli w boskim kulcie, bo ten plan od początku zakładał, że KAPŁAŃSTWO POWINNO DALEJ BYĆ NIEMIESZANE I CZYSTE, BO TEN KTO UCZESTNICZY W KAPŁAŃSTWIE MUSI POSIADAĆ ŻONĘ Z TEGO SAMEGO NARODU”. – Księga 1, akapit 7
Idumejczycy wyraźnie byli INNYM narodem.
Żeby scementować idumejski uchwyt na Prawdziwej Judah, Herod, kiedy zobaczył, że był mały opór polityczny na jego ZAMACH, wymordował CAŁY SANHEDRYN, tak żeby w ich miejsce mógł ulokować tam swoich idumejskich kumpli. Nie ma lepszego sposobu żeby nazwać tę sytuację niż „rządy przez pełnomocników”. Ten fakt jest udokumentowany przez Józefa w Starożytnościach, Księga XIV, akapit 4. Kiedy dokładnie czyta się Józefa, zaczyna się dostrzegać jakim brutalnym potworem był Herod. Tak samo zrozumie się, że był Edo- mitą, jak potwierdza Józef przy wielu okazjach, a nie Judahitą. To tłumaczy jego żarłoczne pragnienie eksterminacji Hasmonejskiej Dynastii. (Niefortunnie, William Whiston, tłumacz Józefa, sam pomylił się niewłaściwym użyciem słowa ‚Żyd, bo używa je często w odniesieniu do obu: Judahitów i Edomitów. Niemniej jednak często szczególnie stara się identyfikować Edomitów jako Edomici, co robi bardzo niewielu badaczy!!!)
Świecka historia, liczne fragmenty Biblii i Apokryfów potwierdzają to, że Judahici z Judei chcieli, z całą mocą, zachować swoją odrębną i inną etniczność i religię. Nawet żydowscy badacze nie spierają się co do tego, a rzadko, jeśli w ogóle, dyskutują o tym publicznie. W różnych moich esejach na ten temat na moim portalu www.anglo-saxonisrael.com analizowałem fałszywe roszczenia Żydów. Udowodniłem bez żadnego cienia wątpliwości, że roszczenia judaizmu do biblijnego pochodzenia jest największym oszustwem w historii. Udowodniłem także, bez żadnego cienia watpliwości, że naród żydowski, odwrotnie do etnicznie i religijnie ekskluzywnych Judahitów z Judei, pochodzi od narodu wtedy znanego jako Kananejczycy i Edomoci, a dzisiaj znani są po prostu jako Żydzi.
Ponieważ to talmudyczni rabini zajmują się fałszowaniem historii i fałszowaniem Pisma, ich twierdzenia musimy weryfikować. Nawet gdyby nie byli patologicznymi kłamcami, ich roszczenia powinno się badać szczegółowo, ale Żydzi robią wszystko co mogą żeby zapobiec takiemu badaniu, bo wiedzą, ze ich oszukańcza gra rozpadłaby się gdyby ich WIELKA PERSONIFKACJA Izraela stała się powszechną wiedzą. Ale nikt ani w akademii, ani w judeo-chrześcijańskiej teologii nigdy nie miał zamiaru – czy odwagi – kwestionować żydowskich zapewnień odnośnie pochodzenia ich religii i narodu. Wszystkie ich roszczenia do dziedzictwa hebrajskiego, semickiego czy izraelickiego są wyraźnie fałszywe. Krótko mówiąc, judaizm jest trwającą 2.000 lat OSZUKAŃCZĄ GRĄ. Wszystkie jego roszczenia o zachowywaniu Prawa Mojżeszowego są absolutnie fałszywe.
Jezus był Judahitą a nie Żydem
Są dwa główne kryteria decydujące o żydowskości: 1) etniczność / pochodzenie i 2) religia.
Każdy kto nie rozumie tego co mówię musi przemyśleć te dwie sprawy:
) Jeśli naród żydowski jest Izraelem, to w którym momencie Jahwe pozwolił swojemu wybranemu ludowi, Izraelowi, wpuścić do swojej kongregacji nie-Izraelitów? Całe Pismo, od Rodzaju 1 do Apokalipsy 22 potwierdza wyłączność, odrębność i wyjątkowość Prawdziwego Izraela. To jest jeszcze jeden temat tabu dla współczesnej nauki. Nikt nie kwestionuje wyłączności Izraelitów Starego Testamentu, i sami Żydzi dalej trzymają się WYŁĄCZNOŚCI KULTUROWEJ I RELIGIJNEJ, mimo że to jest niezgodne z Pismem. Jednocześnie Żydzi obłudnie odmawiają nam, PRAWDZIWYM IZRAELITOM, prawa do naszej religii i kultury.
Promowano każdy rodzaj fałszywych doktryn przez niezgodne z Pismem pojęcie, że Przymierza zawierane ekskluzywnie z Prawdziwym Izraelem jakoś zostały zmienione lub poprawione i dane jakiemus innemu bytowi, takiemu jak „kościół”, fikcyjnemu „duchowemu Izraelowi”, czy innym rasom ludzi. Ta doktryna JEST ABSOLUTNIE FAŁSZYWA I NIE MA ŻADNYCH PODSTAW W BIBLII. Jest to tylko część WIELKIEGO KŁAMSTWA, że Stary Testament pochodzi od Żydów. Żydzi są najszczęśliwsi z powodu tych fałszywych teologii, żeby trzymać nas w stanie ciągłej konfuzji .
Skoro Jezus był z narodu Judahitów, nie mógłby być Żydem z pochodzenia. Według etniczności Jezus był JUDAHITĄ, a nie Żydem. Istnieje DUŻA RÓŻNICA. Prawdziwi Judahici z Judei zachowali swoją teologie odrębności i politykę do czasów króla Hyrkanusa. Makabeusze dzielnie walczyli żeby zachować swoje dziedzictwo etniczne i religijne, ale kiedy Hyr- kanus anektował ziemię idumejską w 125 BC, naruszył Powt 7:7, która zakazuje Izraelitom zawieranie przymierza z Kananejczykami. To naruszenie prawa Bożego przygotowało przejęcie Judy przez Edomitów poprzez infiltrację i działania wywrotowe. Dlatego Hyrkanus II, legalny następca Jana Hyrkanusa, został w końcu zamordowany przez Edomitę Heroda. W ten sposób Jan Hyrkanus lekkomyślnie upoważnił kogoś z innej rasy na egzekucjo- nera całego dworu.
Chrześcijańska Ameryka robi to samo dzisiaj pozwalając syjonistom przejąć kontrolę nad naszymi instytucjami rządowymi i koligacąc się z terrorystycznym państwem „Izrael”.

) Jeśli judaizm jest religią Starego Testamentu, to w którym momencie Jahwe pozwolił na to, żeby talmudyczne interpretacje Pisma zastąpiły czy wyeliminowały Prawo Mojżesza?

Mogę zapewnić, bez żadnych obaw sprzeczności z napisanym Słowem Boga, Biblią, że Jahwe nigdy nie upoważnił talmudycznych zmian w Piśmie Świętym. Talmud jest doktryną szatana, jasne i proste.
Dzisiaj doktryny żydowska i „judeo-chrześcijańska” połączyły się by utworzyć formę WIELKIEJ APOSTAZJI końca czasów. (2 Tes 2:3) Talmudyzm i judeo-chrześcijaństwo są WIELKIM OSZUSTWEM (2 Tes 2:11), przez który wszystkich judeo-chrześcijan ogłupiono żeby uznali Żydów za naród ze Starego Testamentu. Judeo-chrześcijanie są bardzo nieroztropnie tylko „wyznawcami”, którym brakuje prawdziwej wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ich pasterze mówią im, że największym wrogiem Chrystusa jest „wybrany przez Boga naród’!!! Oni są dobrodusznymi, dobrze nastawionymi, ale naiwnymi owieczkami, które stały się plastusiami bezwzględnego pokolenia żmij (Mat 3:37, 12:34, 23:33, Łuk 3:7, Jan 8:44). Ponieważ ich „pasterze” unikają nauczania o idumejskich adwersarzach Chrystusa, karmieni są stałym strumieniem żydowskich bajek zamiast historyczną PRAWDĄ. A zatem, dlatego i ponieważ brakuje im pragnienia Prawdy – zamiast tego są ciągle pompowani wizjami i oczekiwaniami fałszywej „konwersji Żydów” – ci chrześcijanie sa całkowicie OSZUKANI, dokładnie jak Paweł przepowiedział, że będzie! Te fałszywe doktryny (judaizm i judeo-chrześcijaństwo) są po prostu pełne rabinicznych oszustw. Talmudyczny judaizm to satanizm w masce Mojżesza.
Skoro Jezus wielokrotnie zarzucał Żydom tworzenie WŁASNYCH TRADYCJI („tradycja ludzi”, „tradycja starszych”), z całkowitym pogwałceniem Powt 4:2, Jezus faktycznie POD-
TRZYMYWAŁ PRAWO MOJŻESZOWE przeciwko tym rabinom, a oskarżał tych samych faryzeuszy, prosto w twarz, o bycie uzurpatorami. A zatem Jezus nie był też Żydem według religii. Był MOZAICKIM JUDAHITĄ! Powszechne mylenie Prawa Mojżeszowego z szatańskimi naukami judaizmu jest jednym z największych wyczynów w historii!
Rabiniczne oszustwo w kwestii mojżeszowego pochodzenia judaizmu ogłupiło naiwnych chrześcijan by uznali judaizm za „religię Starego Testamentu”. Wielu teologów dobrze wie o czym mówię, ale boją się utracić środki utrzymania – albo gorzej – ze strachu przed Żydami.
Moja praca demaskuje oszustwa rabinów, i ich kłamstwo, że „chrześcijaństwo zawdzięcza swoje istnienie judaizmowi’. To bzdura. Nie było takiej religii zanim wymyślili ją faryzeusze. Napisany kodeks Prawa Mojżeszowego istniał przez 1500 lat zanim jakiś Żyd zaczął go interpretować. Skrybowie i prorocy którzy napisali Stary Testament byli Izraelitami i Juda- hitami, A NIE ŻYDAMI!! Demaskowana przeze mnie historia dowodzi, że judaizm nie istnieje dłużej niż od 125 BC. Każde roszczenie co do większej starożytności judaizmu jest czystą fabrykacją. Izraelici nie mieli nazwy dla swojej religii. „Mozaizm” to prawdopodobnie najlepsza nazwa, bo odzwierciedla ścisłe przestrzeganie Prawa Mojżeszowego przez Lewitów z Domu Judy.
Rytuały ofiarne Starego Testamentu były częścią STAREGO PRZYMIERZA, i te rytuałyzlikwidowano. Chrześcijaństwo jest NOWYM PRZYMIERZEM między Jahwe Elohim i Jego ludem, Prawdziwym Izraelem. To że Żydzi ciągle negują rzeczywistość i ważność tego NOWEGO PRZYMIERZA, przepowiedziano w dziesiątkach miejsc w Starym Testamencie, jest dowodem na to, że oni są uzurpatorami. Gdyby byli Judahitami ze Starego Przymierza, to chętnie przyjęliby Nowe Przymierze. Kto rozsądnie myślący odrzuciłby przebaczenie grzechów przez Mesjasza? Tylko Żydzi byliby tak fanatyczni i lekkomyślni!! Ale, skoro ówcześni sefardyjscy Żydzi byli Edomitami i Kananejczykami, zazdrosnymi o Prawdziwy Izrael, spiskowali by zabić Jezusa, bo wiedzieli, że ofiara Jego Krwi NIE BĘDZIE ODNOSIĆ SIĘ DO NICH!!! To dlatego odważnie ogłosili: ” Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. (Mat 27:25) Drogi chrześcijaninie, czy to zaczyna robić sens?
Żydzi zawsze byli największym wrogiem Prawdziwego Izraela
Naród żydowski jest żydowski ze względu na religię (poprzez talmudyczny judaizm), ale oni NIE są Judahitami według rasy, etniczności, kultury, pochodzenia, zwyczajów czy religii, bo Judahici z Pisma praktykowali Prawo Mojżeszowe, a nie Talmud. Oni są faktycznie dowodem na to we współczesnej Palestynie. Tam nadal jest w Palestynie resztka starożytnych Samarytanów. Oni mieszkali tam od czasów kiedy Asyryjczycy zasiedlili ziemię nie-Izraeli- tami w 721 BC. Znani są jako Karaici, i dalej praktykują własną wersję Prawa Mojżeszowego, nieskażonego żydowskim Talmudem. Dowiesz się więcej o tych ludziach w Internecie wpisując w wyszukiwarkę hasło „Karaite”.Ponadto, tzw. „czarni Hebrajczycy”, którzy są etiopskimi Murzynami o tradycji ponad 2500 lat (którą przyjęli kiedy mozaizm w Etiopii wyznawali hebrajscy Izraelici na wyspie Nilu Elefantynie), też praktykują nie-talmudyczną wersję religii Starego Testamentu. To że obie te grupy praktykują nie-rabiniczną formę Prawa Mojżeszowego, którą zapożyczyli od Prawdziwych Izraelitów, pokazuje, że prawdziwy mozaizm jest DUżO STARSZY NIŻ JUDAIZM! Obie te tradycje są nieskażone Talmudem Babilońskim, który jest prawdziwą religią Żydów. Większość Talmudu skompilowano w pierwszym millenium AD. Żydzi wydają biliony, jeśli nie tryliony dolarów na podtrzymanie mitu, że judaizm jest tak stary jak Biblia.
Skoro Jezus Chrystus jest w prostej linii potomkiem Domu Dawida, który pojawił się dokładnie w czasie przepowiedzianym przez proroka Daniela, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że On jest Mesjaszem, i że chrześcijaństwo jest prawdziwym spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Judaizm ponosi tu fiasko pod każdym względem. Chrześcijaństwo zawdzięcza swoje istnienie prorokom Izraela i odkupieniu Yashua. Chrześcijaństwo niczego nie zawdzięcza j udaizmowi, bo judaizm to nie to samo co religia Starego Testamentu.
Z badań genealogii Izraelitów i Edomitów dla mnie staje się bardzo jasne, że Żydzi pochodzili od WROGA NARODU EDOM. Rzadko ktoś z poza Christian Identity porusza temat pochodzenia Talmudu i narodu żydowskiego. Przypomnijmy, że Księga Apokalipsy mówi, że cały świat zostanie oszukany przez bestię. (Ap 12:9) „Smok… zwiedzie całą zamieszkałą ziemię” – talmudyczny judaizm.
Teraz znacie Prawdę. Jezus powiedział: ” i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.(Jan 8:32) Te słowa są dobrze znane wszystkim chrześcijanom. A jeszcze 99.99% wszystkich współczesnych chrześcijan trwa w całkowitej ignorancji jak faryzeusze zareagowali na te słowa Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Jak to może być? Bo ich „pasterze” opowiadają się za rabinami judaizmu. Oni pomagają rabinom w oszustwie chrześcijańskiego świata. Czy chcielibyście poznać resztę tej historii?
Oto jak faryzeusze odpowiedzieli na słowa Jezusa:
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i NIGDY NIE BYLIŚMY PODDANI W NICZYJĄ NIEWOLĘ”. (Jan 8:33) Kiedy przypomnicie sobie historię Izraelitów, to byli w niewoli w Egipcie. Później, w 745 BC, 10 zagubionych plemion byli w niewoli asyryjskiej. Te plemiona uciekły do Europy poprzez Góry Kaukazu. Niewielu chrześcijan rozumie, że Białe Narody [ang.Caucasian People] pochodzą z 10 zagubionych plemion!
Izajasz 11:16 absolutnie to potwierdza:”Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej1″.
W tym wersecie ucieczkę tych Izraelitów od Asyryjczyków porównuje się bezpośrednio z ucieczką Izraelitów od Egipcjan! Dlaczego kościoły zupełnie unikają tematu asyryjskich deportacji i ucieczki Izraelitów z tej niewoli? To dlatego, że Żydzi robili wszystko co mogli żeby zapobiec byście dowiedzieli się o tym. Żydzi uczą tylko o „żydowskiej diasporze”, która wydarzyła się w 70 AD, a Prawdziwy Izrael deportowano w 745 BC!! Asyryjskie deportacje i niewola trwały od 745 BC do 700 BC. Wielu historyków poprawnie twierdzi, że kaukaskie narody [Biali] pochodziły z gór Kaukazu, od około 700 BC, a jeszcze nikt nie zrobił tego oczywistego powiązania!! Dlaczego Nie? Bo Żydzi uważają się za Izrael! Więc jak kaukaskie narody mogą być Izraelem, skoro Żydzi są Izraelem?
I dlatego prawdziwe pochodzenie Białych pomija się we wszystkich podręcznikach do historii na świecie. Wnikliwe badanie tego rematu pokazuje bezspornie, że my Anglosasi, kaukascy Izraelici jesteśmy Ludem z Księgi.

Updated: 27 sierpnia 2018 — 17:46

2 komentarze

Add a Comment
 1. Rety, ile nowych wiadomości… 😮
  jak długi jest ten tekst?

 2. Jak zwykle świetna dawka informacji!
  Nawiązując do tematu, wstawiam też bardzo ciekawe i rzetelne opracowanie treści Talmudu odnoszącej się bezpośrednio do chrześcijan i Jezusa – pod kątem wszystkich oszczerstw wobec nich i fałszywych doktryn, jakie się w nim pojawiają (“The Talmud Unmasked – The Secred Rabbical Teachings Concerning Christians” autorstwa I. B. Pranatisa w polskim tłumaczeniu)
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Talmud-zdemaskowany.pdf&ved=2ahUKEwivzfyr6eXfAhUSlIsKHRbhB8sQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw0d6L3joyQO82TDiDCE2BzU

  Każdy wniosek jest poparty odpowiednim cytatem z Talmudu z rzetelnym oznaczeniem księgi, wersu. Warte przeczytania, bo także bardzo otwiera oczy i daje odpowiedź na wiele pytań o prawdziwe SEDNO judaizmu i nauk rabinicznych.

  Znalazłam je właśnie dzięki twojej serii artykułów, bo zachęciłeś mnie do zgłębienia tego zagadnienia. Przy czym ostrzegam, że tekst został przygotowaney przez katolickiego księdza, więc znalazło się tu kilka przemyconych nawiązań do katolickich doktryn. Widoczne głównie w bezpośrednich wyrzutach wobec Żydów za pogardę i nienawiść do Bożego Narodzenia, świętowania Niedzieli, Eucharystii, Mszy Świętej itp. Oczywiście, że jako prawdziwi chrześcijanie w ogóle nie powinniśmy ich praktykować, ale żydowskie argumenty przeciwko tym tradycjom w dużej części rażąco różnią się od tych rzeczywistych, wynikających z samej Biblii. Dla ”początkującego” chrześcijanina przeciwnego judaizmowi, a wierzącego tradycjom Kościoła Katolickiego może to być dość niebezpieczne zwiedzenie, więc trzeba czytać świadomie i krytycznie.

  Pomijając ten fragment, naprawdę uważam że tłumaczenie jest warte uwagi i bardzo uświadamia. A może nawet dobrze byłoby umieścić je, lub najważniejsze fragmenty na blogu…

  Poruszone tematy w kontekście treści Talmudu:

  Rozdział I: Jezus Chrystus w Talmudzie
  Art. 1. Imiona Chrystusa
  Art. 2. Życie Chrystusa / Krzyż chrześcijański
  Art. 3. Nauki Chrystusa
  Rozdział II: Chrześcijanie w Talmudzie
  Art. 1 Nazewnictwo chrześcijan
  Art. 2. Czego Talmud uczy o chrześcijanach
  Art. 3. Religia chrześcijańska
  Część II – Nakazy Talmudu wobec chrześcijan
  Rozdział I: Chrześcijan należy unikać
  Art. 1. Chrześcijanie nie zasługują na relacje z żydami
  Art. 2. Chrześcijanie są nieczyści
  Art. 3. Chrześcijanie są bałwochwalcami
  Art. 4. Chrześcijanie są źli
  Rozdział II: Chrześcijan powinno się eksterminować
  Art. 1. Chrześcijan należy krzywdzić pośrednio
  1. Nie udzielać im pomocy
  2. Ingerować w ich pracę
  3. Oszukiwać w sprawach prawnych
  4. Szkodzić im w rzeczach koniecznych do życia
  Art. 2. Chrześcijan należy krzywdzić bezpośrednio
  1. Należy zabijać renegatów
  2. Apostaci
  3. Należy zgładzić książęta, zwłaszcza Księcia Rzymu (papież)
  4. Wszystkich chrześcijan powinno się zabić
  5. Zabicie chrześcijanina jest akceptowalną ofiarą dla Boga
  6. Niebo obiecane dla tych, którzy zabijają chrześcijan
  7. Chrześcijanina można ściąć w najbardziej uroczyste święta
  8. Oczekiwany Mesjasz będzie mściwy
  9. Żydowskie modlitwy przeciwko chrześcijanom
  10. Chrześcijańskie modlitwy za żydów

  Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme