Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Potwierdzenie edomskiego pochodzenia Żydów za czasów Jezusa w Jana 8.

Teraz to, co obiecałem napisać odnośnie filmu “Sprawy niebiańskie”, który omawiałem w poprzednim wpisie dotyczącym widzenia Boga.

Bardzo ciekawa rzecz wyszła w tym filmie utwierdzająca mnie w tym, że ówcześni Żydzi, plemię żmijowe, Edomici nigdy nie mieli z Bogiem do czynienia i nie byli.

 

 To właśnie Ojciec, który Mnie posłał, daje świadectwo o Mnie. Wyście nigdy nie słyszeli Jego głosu i nie widzieliście Jego oblicza. 

 

 

Edomici nigdy nie słyszeli Boga.

Jana 8 to potwierdza:

 

 

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę.

 

Pan Jezus ich sprowokował by zdemaskowali się.

Wiadomo, że Izraelici i Judejczycy byli w niewoli Babilońskiej. Edomici sami wyznali że nie byli w niewoli.

 

 

Jakżeż Ty możesz mówić: “Wolni będziecie?”» 34 Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». 39 W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. 40 Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. 41 Wy pełnicie8 czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga8».

 

Popatrzmy na kolejność:

 

  1. Jesteśmy potomstwem Abrahama
  2. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama,
  3. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.

 

Pozornie same sprzeczności.

  1. Edomici wyznają że są potomstwem Abrahama
  2. Jezus to potwierdza
  3. Jezus temu zaprzecza.

 

Edom (Ezaw) był synem Izaaka, a Izaak był synem Abrahama i tu jest pełna zgoda. Edomici byli potomstwem Abrahama.

Edomici nawet pomimo wiele ich ataków na Izrael służyli w pewnym momencie w świątyni.

Jednakże byli tym złym pokoleniem, plemieniem tak samo jak potomkowie córek Lota urodzonych z nierządu: Amonici, Moabici. Również nienawidzących Izraela.

Herod był Edomitą, a Ezaw w wieku 40 lat sam sobie wybrał żony. Został poligamistą i w przeciwieństwie do swego ojca Izaaka, który pozwolił, by Abraham wybrał mu na żonę czcicielkę Jahwe, poślubił dwie Hetytki.

 

Tak więc Pan Jezus zdemaskował faryzeuszy.

Teraz popatrzcie. Duch Boży identyfikuje Edom z Babilonem. (Patrz Ps 137: 7 i 8.) 

 

(7) Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad! (8) Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła!”

 

Wszystko układa się w całość.

Nie pamiętam gdzie to przeczytałem, bo to było z 7 lat temu, ale ponoć ktoś kiedyś w USA nosił koszulkę z napisem “F…k Edom” i miał z tego powodu jakieś kłopoty.

 

 

Historia informuje nas, że “Edom został zdobyty przez Albiana, króla Chittim, a Edom stał się pod synami Chittima * od tamtego dnia;” i to jest powód, dla którego Prorok Izajasz mówi w swoim 23 rozdziale, łącznie z Edom i Chittim jako jedno i to samo miejsce i ludzie. (Zobacz wersety 1, 12 i 13 i porównaj je z Jer. Ii. 10.) †

* To wyjaśnia, skąd pochodzą “statki Chittim” (Rzym lub Cesarstwo Rzymskie), o których mowa w  24:24.

† Kedar, potomek Ismaela. Zobacz Gen. 25:13.

 

Tak więc Rzym, Edom i chrześcijaństwo stały się i są synonimami Babilonu, dlatego nazywa się to mistycznym Babilonem * z powodu wielkiego zamieszania języków, które miało miejsce w Babelu lub Babilonie, co jest zamętem, a także z jej licznych sekt i podziałów wyrastających z tej przyczyny (obecnie denominacji). My też wiemy i jesteśmy pewni, że wszyscy protestanci najpierw rozdzielili się i WYSZLI OD RZYMU, czyli rzymskiego katolicyzmu, w XVI wieku, w czasach reformacji. Tak więc widzimy, że protestanci są nasieniem Rzymu, a Rzym jest nasieniem Kittim, czyli Chittim. Zobaczcie Rodz. x. 1-4, a Księga Jaszera, 90 c. 8 v.

* Wszyscy protestanci twierdzą, że Mistyczny Babilon jest Rzymem.

 

 

Joela 3:19: “Egipt będzie spustoszeniem, a Edom będzie opustoszałą pustkowia, za ich przemoc przeciwko synom Judy”.

 

 

Prorok (Obadiasz) nie prorokował tylko przeciwko ziemi Edomu, która jest w sąsiedztwie ziemi Izraela, ale także przeciwko ludziom, którzy rozgałęziają się stamtąd i rozprzestrzeniają się przez cały świat i jest ludem chrześcijan ekumenicznych w naszych czasach, ponieważ są oni dziećmi Edomu.

 Majmonides, rabin i twórca średniowiecznego Talmudu daje podobne świadectwo. “Edomici to bałwochwalcy, a niedziela, * pierwszy dzień tygodnia, jest dniem ich święta, dlatego zabrania się handlu z nimi w kraju Izraela w tym dniu”.

 

 

* “Słońce jest prawdziwym rokiem, bez względu na to, czy rozpoczyna się ono w czasie przesilenia, czy równonocy, a początek naturalnego przesilenia zimowego jest najbardziej naturalnym początkiem.Na półkuli północnej Słońce osiąga najniższy punkt na południku na 22d Grudzień: po 3 dniach pozostawania w bezruchu, zaczyna się wznosić 25 grudnia, w Boże Narodzenie, dzień obchodzony przez starożytnych jako DZIEŃ NARODZENIA SŁOŃCA Od tego momentu zaczyna się wznosić, aż osiągnie letnie przesilenie w czerwcu . Naturalnym rozpoczęciem nowego roku,  powinien być 25 grudnia , a ich ósmy dzień powinien zawsze być nazywany dniem SŁONECZNYM, a nie sabatem. Ironia.

“Nie trzeba mówić, że pierwszy dzień jest wszędzie nielegalny”.

Dr McCaul zapewnia, że ​​”jeśli chodzi o autentyczną historię, potomków Edomitów należy szukać raczej wśród samych Żydów niż wśród innych ludzi, ponieważ ostatnią rzeczą, którą czytamy o Edomitach jest to, że oni byli podporządkowani przez Jana Hyrkanusa i nawróceni na judaizm. “* Czyż nie jest to niedorzeczne, aby pogańscy chrześcijanie oszukiwali samych siebie, a tym samym próbowali uniknąć kary wymierzonej im w ” Dniu Pańskim” “ (zobacz Joel 3: 2-6 i 19.) i wspomnianych przez prawie wszystkich proroków? Niech tacy,którzy nie chcą się zgodzić, zadają sobie szczerze to pytanie, a mianowicie .:

 

W jaki sposób wszystkie wyroki wyrażone przez Słowo Boże mogą pojawić się na Edomie, w “dniach ostatecznych” lub w “wielkim dniu Pańskim”, jeśli  EDOM nie istnieje?

 

Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną.(25) Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. (26) I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.

 

 

Z całą pewnością całe chrześcijaństwo, jak deklaruje cała historia kościelna, od Kościoła Anglii aż do jej ostatniego nieślubnego potomstwa lub córki są córkami Babilonu.

Co jakiś czas publikuję wyczyny kościołów anglikańskich od biskupek gejów po inne rzeczy. Protestanci wchodzą jawnie w ekumenię z Rzymem, a filmy ekumeniczne pokazują iż ekumenizm to nie tylko islam, chrześcijaństwo i buddyzm, ale i judaizm….

 

Marcin Luter Protestował i wyszedł z Kościoła Rzymskiego na początku XVI wieku, a jeśli nie posiada “nieprzerwanego spadku i autorytetu” od Kościoła apostolskiego , Kościół anglikański jest bez niego, ponieważ jest to jedynym źródłem, z którego powstał ten kościół, a zatem mógł czerpać jedynie “nieprzerwaną sukcesję i władzę” z tego źródła. PROTESTANCI muszą najpierw mieć coś przeciwko Protestowi i wyjść z niego.

 

 

 

Kościół Rzymski nigdy “nie uwolnił Marcina Lutra na ziemi”, aby mógł ustanowić Kościół anglikański jako odrębny Kościół, aby domagać się “nieprzerwanego następstwa i autorytetu”  Kościoła Rzymu. Nazwy, o których mogą myśleć, jak Stara “Prostytutka Babilonu”  “Matka Nierządnic “, podczas gdy ona jest najstarszą córką, nie licząc Kościoła luterańskiego, który różni się tylko od niej w niewielu nieistotnych punktach.

 

Mówi się, że tylko Herod był Idumejczykiem w państwie Judejskim. Nie jest to prawda. Jego szwagier Kostobar I pochodził z rodu kapłanów idumejskiego boga Koze (Kozai). Po zdobyciu Jerozolimy przez Heroda Wielkiego w 37 p.n.e. został mianowany jej strażnikiem, a w ciągu kolejnego roku namiestnikiem Idumei i Gazy.

Między 36 a 34 p.n.e. zapewniał egipską władczynię Kleopatrę VII, że Idumejczycy są gotowi porzucić judaizm i wystąpić przeciwko Herodowi. Przypuszcza się, że Kostobar współpracował z Aleksandrą, teściową Heroda. Do grupy idumejskich spiskowców należeli także Dositeos, Lizymach i Antypater Gadias

 

Ponieważ Herod był poganinem, świętował święto Isztar, bogini  płodności. To była jego “Wielkanoc”, ponieważ był zbyt zajęty świętowaniem Isztar pod nazwą Wielkanoc, że będzie czekał aż do zakończenia pogańskiego święta, a potem powróci do swoich obowiązków i doprowadzi do śmierci Piotra. Wielkanoc była pogańskim wiosennym świętem, które odbywało się równocześnie z Paschą i dlatego “Wielkanoc” jest właściwym słowem dla Dziejów Apostolskich 12: 4, a nie Paschą. Zatem “Wielkanoc” w Dz. 12: 4 nie jest chrześcijańską “Wielkanocą”, ale jest pogańską Wielkanocą.

 

Edomitkę wziął sobie sam Salomon:

 

“Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, (2) z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów.”

 

 

 

Co jeszcze mogę dodać, to fakt, iż Ezaw/Edom otrzymał przydomek czerwony, tak jak komunizm wymyślony przez Edomitów.

Edomici tak na prawdę roszczą sobie prawa do pierworództwa, które ich praprapra dziadek oddał Jakubowi. Stąd niby ta sama wiara Abrahamowa, ale jakże inna. To oni interpretują Torę tak jak chcą.

 

Ezaw jest synonimem cielesnośći, przed którą ostrzega Paweł:

 

“aby nie było rozpustnego lub lekkomyślnego jak Ezaw, który za miskę strawy sprzedał swoje pierworodztwo. (17) Wiecie przecież, że i potem, kiedy chciał uzyskać błogosławieństwo, został odrzucony, chociaż ze łzami dopraszał się o nie, bo nie mógł już nic zmienić.” Hbr

 

 

Reasumując, plemię Edomitów nigdy nie słyszało głosu Boga i faktycznie nie byli w niewoli. Jedyną niewolą w jakiej byli i są jest grzech.

Gdyby byli dziećmi Abrahama, to by pełnili czyny Abrahama, a tak chcą zabijać wyznawców Jezusa do dzisiaj szczepionkami, randapem, promocją seksualności, podatkami, kultem Astarte.

Popatrzcie na Rotchildów, Sorosa, demoralizujący przemysł filmowy, komunistów, UE, korporacje.

 

Teraz kluczowa sprawa. Najmniejsza z ksiąg ST księga Abdiasza mówi nam o całkowitej zagładzie Edomitów. Słowa proroka Abdiasza padły ok okresu niewoli babilońskiej.

 

10 Z powodu gwałtu
wobec brata twego, Jakuba,
okryje cię hańba
i wycięty zostaniesz na wieki. 
11 W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu,
w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska,
a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy
i o Jerozolimę los rzucali –
także ty byłeś jak jeden z nich.
12 Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia!
I nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku!
I nie pysznij się chełpliwymi słowami6 w dzień ucisku!
13 Nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego klęski!
Nie ciesz się także ty widokiem jego nieszczęścia
w dzień jego klęski!
I nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski!
14 I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych!
Ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku! ”

 

Edomici nie zostali wycięci na wieki, gdyż rządzili Judeą za czasów Jezusa.

 

Jest za to mowa o Dniu Pańskim:

 

15 Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. 
Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: 
[odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę. “

 

Musimy sobie zatem zadać pytanie: czy Dzień Pański przeciw wszystkim narodom już miał miejsce?

 

 

Jednym z nich było wymordowanie niewinnych dzieci z polecenia Heroda Edomity i rękami jego żołnierzy zapewne też Edomitów.

 

“Herod widząc, że magowie sprawili mu zawód, strasznie się rozgniewał i rozkazał pozabijać w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców poniżej dwóch lat, stosownie do czasu, o którym dowiedział się dokładnie od magów. (17) Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: (18) “Usłyszano głos w Rama, płacz i jęk wielki: Rachel, opłakująca swoje dzieci, nie dała się pocieszyć po ich stracie”. ”

 

Kapłani w ogolę nie protestowali, a wcześniej w Mt jest wzmianka słów proroka nie o Edomie, ale ziemi judzkiej:

 

” I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.”

 

Tak więc był konflikt dwóch nacji. Owszem Herod mógł mordować w swym szaleństwie również dzieci Edomitów, ale  to czego możemy być pewni to współegzystowania dwóch nacji w państwie judejskim: Edomitów i resztki Izraela (Judejczycy i Beniamici)

 

W Abdiaszu jest napisane:

 

“z powodu gwałtu na domie Jakuba”

 

Ostatnie wersety są jeszcze lepsze:

 

19 I posiądą8 Negeb, górę Ezawa, i Szefelę, kraj Filistynów,
i posiądą ziemie Efraima i ziemie Samarii,
a Beniamin posiądzie Gilead.
20 Wygnańcy zaś tego wojska z synów Izraela posiądą Kanaan aż do Sarepty9,
wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad9
posiądą miasta Negebu.
21 I wkroczą zbawieni na górę Syjon,
aby sądzić górę Ezawa.
I będzie dla Pana królestwo!» ”

 

Czy między rokiem ok 500 p.n Chr a rokiem 2018 przyszło królestwo Pana?

Czy powrócili już Judejczycy z Sefarad? (Sefardyjczycy).

 

 

 

 

Updated: 31 sierpnia 2018 — 16:31
Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: