Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

 

Lekcje biblijne.

 

Jak rozumieć ofiarowanie Piotrowi kluczy do Królestwa Bożego?

 

“I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.”

 

 

 

Kiedy Jezus powiedział: “Niech cię Bóg błogosławi, Szymonie, synu Jonasza! Nie otrzymałeś tej odpowiedzi z książek lub od nauczycieli. Mój Ojciec w niebie, sam Bóg, wpuść was w tę tajemnicę tego, kim naprawdę jestem. A teraz powiem ci, kim jesteś, naprawdę . Ty jesteś Peter, kamyczek. To jest kamień, na której zbuduje moje zgromadzenie, tak ekspansywne  energią, że nawet bramy piekła nie będą w stanie go utrzymać.

 

No i bramy piekła nie powstrzymały zarówno działań apostołów nękanych przez Rzym jak i Husa, Tyndala i nas czytających teraz ten tekst. Oni by chcieli abyśmy przestali, ale kamyczek po kamyczku budowane jest  ZGROMADZENIE  Jezusa.

 

 

Jak można  sparafrazować słowa Jezusa?

 

 

  “To nie wszystko. Będziecie mieli pełny i bezpłatny dostęp do królestwa Bożego, klucze do otwierania wszystkich drzwi: żadnych barier między niebem a ziemią, ziemią i niebem. Tak na ziemi jest tak w niebie. Nie ma na ziemi nie ma w niebie “.

 

 

Kiedy masz klucze, masz władzę. Masz powierzone ci ważne zadanie; oraz upoważnienie udzielone ci w celu wypełnienia tego zarzutu. Masz moc otwierania lub zamykania; wiązać lub tracić. A Biblia często mówi w ten sposób o “kluczach”.

 

 

W Starym Testamencie w proroctwie Izajasza na przykład, Bóg obiecuje usunąć złego arcykapłana imieniem Szebna ze służby w żydowskiej świątyni; i zastąpić go dobrym, pobożnym, wiernym kapłanem imieniem Eliakim. Bóg mówi do tego niegodziwego arcykapłana o jego zastępstwie – i o autorytecie i odpowiedzialności, którą Bóg mu powierza – kiedy mówi:

“i oblokę go w twoją szatę, i przepaszę go twoją szarfą, i twoją władzę złożę w jego ręce, i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego. (22) I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. “(Izajasza 22: 21-22).

 

Czy wiedzieliście, że Pan Jezus – nasz wielki Arcykapłan – później uzyskał tę samą władzę dla siebie? W siedmiu listach Pana do siedmiu zborów (nauczmy się pisać, mówić prawidłowo – nie kościołów,, ale zborów) , znajdujących się w Księdze Objawienia, przedstawił się zborowi w starożytnej Filadelfii tymi słowami:

” do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy..” (Objawienie 3: 7).

 

“Klucze do królestwa niebieskiego”Mt 16:19.

 

Czym są klucze? Narzędziem do otwierania drzwi. Problem w naszej wokół katolickiej kulturze polega na tym, że to jeden kościół uzurpuje sobie te klucze informując opinię publiczną, że to on dostał je od Piotra. Ktoś zada pytanie: “czy klucze można skraść?” Tak, ale to nic nie da ponieważ właściciel wymieni zamki. Pytanie do czego Watykan ma klucze na swojej fladze?

 

 

W biblii nazywany jest ten kościół Wielkim Babilonem, który ma na czole napisane “Wielka tajemnica”.

 

Ma on w sobie tajemnice, czyli ma charakter typu “occult”. Zakryty.

 

“Watykan” dosłownie oznacza “Wąż-Wąż” i pochodzi od Vatis = Diviner i Can = Serpent. Pierwotna nazwa, Mons Vaticanus (czyli Miasto Umarłych) i została założona jako cmentarz (Nekropolia Watykańska znajduje się pod Watykanem przed 600 rokiem pne jako Świątynia do Cybele 204 pne).

 

 

Janus.

Tutaj mamy ciekawostkę. Wielką ciekawostkę. Otóż Janus patron Nowego Roku i nazwa łacińska a więc rzymska miesiąca stycznia to January.

 

Janus – jedno z najważniejszych bóstw staroitalskich czczone w starożytnym Rzymie. Był bogiem wszelkich początków, a także opiekunem drzwi, bram, przejść i mostów, patronem umów i układów sojuszniczych

 

 

Od II w. p.n.e. 1 stycznia wyznaczał początek rzymskiego roku urzędniczego, a od reform wprowadzonych przez Juliusza Cezara w 45 r. p.n.e. także roku prywatnego. 1 stycznia obchodzono wtedy święto Janusa. Miało ono huczny, żywiołowy i erotyczny charakter, dlatego też chrześcijanie z Galii i Hiszpanii obwołali ten dzień czasem postu i pokuty za związane z nim przewinienia i rozpustę.

O Sylwestrze poniżej:

 

Sylwester i kult Janusa nie dla chrześcijan.

 

Czym jednak są klucze Jezusa?

 

Ilekroć pomyślimy o tym, że otrzymujemy  “klucze”, to mają one dać nam możliwość wstępu.

Jeśli powierzono ci “klucze”, to mogą nie być twoją własnością ale to Ty musisz sprawować władzę w imieniu tego, który ci powierzył klucze. Otrzymałeś upoważnienie właściciela, aby drzwi otworzyć lub zamknąć. Masz powierzone Ci upoważnienie do wpuszczenia kogoś lub zablokowania kogoś. Możesz mieć klucze od właściciela firmy jako pracownik, jak i klucze do nowo otrzymanego domu, mieszkania.

 

 

Kiedy masz klucze, masz władzę. Masz powierzone ci ważne zadanie; oraz upoważnienie udzielone ci w celu wypełnienia tego zadania. Masz moc otwierania lub zamykania.

A Biblia często mówi w ten sposób o “kluczach”.

 

Mówiąc w Izajaszu, że posiadał klucze Dawida, potwierdził, że posiadał pełną władzę nad ludem Bożym przymierza.

Największy wyraz autorytetu, który pochodzi od posiadania “kluczy”, znajduje się w Objawieniu 1: 17-18. Tam, zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus pojawia się w wizji apostoła Jana. To była boska wizja naszego Pana w Jego zmartwychwstałej chwale i majestacie.Jezus powiedział:

“Nie lękajcie się, Ja jestem Pierwszy i Ostatni, Ja jestem Tym, który żyje i umarł, a oto Ja żyję na wieki Amen, i mam klucze Hadesu i Śmierci” (Objawienie 1:17). -18).

 

 

Oczywiście oznaczało to, że nasz Zmartwychwstały Zbawiciel całkowicie pokonał śmierć i piekło poprzez Swój krzyż; i teraz posiada pełną władzę nad nimi.

 

Jest więc bardzo ważne, że w naszym dzisiejszym fragmencie nasz Pan mówi Piotrowi, który jest przedstawicielem Kościoła “spowiednikiem” i “świadkiem” Chrystusa – a przez Piotra także mówi całej eklezji  – że powierza zbiór kluczy do niego.

 

Oni są kluczami w liczbie mnogiej, mówi On, “że są to klucze do królestwa niebieskiego”; to jest królestwa, o którym Jezus bardzo szczegółowo mówił w różnych przypowieściach w Rozdziale 13; to duchowe królestwo, nad którym sam króluje jako Król, i które pewnego dnia będzie w pełni zrealizowane w Jego fizycznym panowaniu na ziemi po Jego powrocie.

 

 

 

Ważne jest, aby uznać, że autorytet ten jest przekazywany przez naszego Pana w określonym kontekście. To nie jest autorytet, który każdy może sobie rościć.

Przede wszystkim jest to autorytet przekazywany tym, którzy złożyli wyznanie wiary, które stworzył Piotr. W naszym fragmencie Piotr wyróżnia się jako “modelowy spowiednik”; a wyznanie, które uczynił, jest nam przekazywane jako takie, w co każdy prawdziwy członek Jego Kościoła musi naprawdę wierzyć. Nie chodzi o to, że autorytet ten jest przekazywany wyłącznie Piotrowi; ale w Nim przekazuje się każdemu, kto wierzy, tak jak właśnie wyznał, że Jezus jest “Chrystusem, Synem Boga żywego”. Tak więc ten autorytet jest przywilejem ciała Jego odkupionych świętych jako całości – ale nie komukolwiek innemu. Władza ta zakłada, że ​​prawdziwe wyznanie wiary zostało dokonane.

 

 

Następnie, tuż przed wstąpieniem do Ojca, powiedział im:

“ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”(Dzieje 1: 8).

 

I dopiero po przyjściu Ducha Świętego i napełnieniu ich sobą, Piotr i inni mogli – jak gdyby – otworzyć drzwi kluczami i głosić Dobrą Nowinę z taką mocą, w którą wierzyły tłumy.

 

To Piotr otworzył te drzwi zaczynając od Jerozolimy, Judeii i Samarii, zgodnie ze słowami Jezusa z Jana, że zbawienie zaczyna się od Judejczyków.

 

 

 

 

Dawanie kluczy zakłada dwie rzeczy. Po pierwsze zakłada, że ​​ci, którym dane są, stanowią zgromadzenie tych, którzy wyznają – z Piotrem – że Jezus jest Chrystusem, Synem żywego Boga. Po drugie, zakłada, że ​​ci, którym ta wielka władza jest sprawowana, wykonują ją nie we własnej mocy i mądrości, lecz w mocy i uzdolnieniu Ducha Świętego.

 

 

 

Ale zakładając te dwa warunki, Jezus – autorytatywny – tutaj deleguje najwyższą możliwą władzę “królestwa” swoim świętym!

 

 

Klucze do użycia.

 

Jakie jest prawo do używania kluczy? Co to jest, że kościół jest upoważniony do “wiązania się” lub “tracenia”?

Jezus mówi w szerokim znaczeniu. Mówi: “cokolwiek zwiążesz na ziemi..”

 

Oczywiście, wiemy, że nie jest to nieograniczone upoważnienie do wiązania lub tracenia tego, co MY pragniemy; ponieważ to Jego autorytet został nam przekazany dla Jego sprawy i celów; i podporządkowani prowadzeniu zamieszkującego w nich Ducha Świętego, który zawsze prowadzi nas zgodnie z Pismem Świętym. Jezus powiedział swoim uczniom: “I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, abym uczynił, aby Ojciec był uwielbiony w Synu, a jeśli o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię” (Jan 16: 13-14).

Nie obiecuje “niczego, o co prosimy”; ale raczej wszystko, o co prosimy w “imieniu” Chrystusa – tak, jakby pytając o to, o co Sam poprosi. Powiedziano nam, że “jeśli o cokolwiek poprosimy, zgodnie z Jego wolą.

Tak więc my, jako eklezja w Jezusie  na ziemi, otrzymujemy “klucze królestwa niebieskiego” – władzę, aby “wiązać” i “tracić” na ziemi według Jego woli, w Jego imieniu i jako Jego przedstawiciele . Zatem, co to jest, że jesteśmy upoważnieni do “wiązania się” lub “tracenia”?

 

 

O czym świadczy liczba mnoga kluczy? Nie dwa jak na fladze Watykanu, ale zestaw kluczy.

 

 

 

Kiedy studiujemy Dzieje Apostolskie, odkrywamy, że właśnie to Piotr i inni apostołowie oraz pozostali naśladowcy Jezusa czynią z autorytetem, który im został dany. Jezus powiedział im: “Będziecie mi świadkami w Jerozolimie iw całej Judei i Samarii, i na krańcu ziemi” (Dz 1, 8). Wykorzystali klucze, które im powierzono; i otworzyli drzwi dla całego świata, aby usłyszeć nowinę zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Poszeli nawet do pogan (Dz 10-11).

 

Co więcej, to były otwarte drzwi, których nikt nie mógł zamknąć! Władze i przywódcy religijni w Jerozolimie nakazali, aby uczniowie przestali nauczać o Jezusie. Ale zebrali się razem i użyli klucze powierzone im przez modlitwę. Dzieje Apostolskie 4:29:

 

” (29)A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje(30) gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa. “

 

 

 

Jezus obiecał, że “ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całym świecie jako świadek wszystkich narodów” (Ew. Mateusza 24:14). I będzie! Jest głoszona.

A klucze zostały nam powierzone.

 

Jezus autoryzował Swój Zbór do “związywania” lub “rozwiązywania” w przebaczaniu lub zachowaniu grzechów .

Jezus powiedział swoim uczniom, tuż przed ich odejściem: “Przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli przebaczycie grzechy, są im odpuszczone; jeśli zachowacie grzechy jakiegokolwiek, zostaną zachowane “(Jan 20: 22-23).

Jest to wielki duchowy autorytet, który został nam powierzony.

 

 

“JA jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. (16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. (17) A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. (18) Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. (19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. (20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich “(Ew. Mateusza 18: 15-20).

 

 

Apostoł Paweł kiedyś nakazał wierzącym w kościele korynckim, aby poradzili sobie z wiarą  “chrześcijan” pośród nich, którzy angażowali się w grubą niemoralność seksualną. I wezwał ich, aby wykorzystali swój autorytet i “przekręcili klucze”!

Powiedział,

W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy jesteście razem z moim duchem, mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajcie takiego szatanowi na zniszczenie ciała, aby jego duch został zbawiony w dzień Pana Jezusa (1 Koryntian 5: 4-5).

Wyobrażać sobie! Jezus powierzył Kościołowi władzę, by ogłaszać – opierając się na wyznawaniu zatwardziałego braku wiary od grzechu – że w rzeczywistości są poza rodziną Bożą, dopóki nie pokutują, nie odwrócą się od swoich grzechów i nie zostaną przywróceni do posłuszeństwa i wiary w Chrystusie! W rzeczywistości mamy upoważnienie do usunięcia ochronnej ręki Boga od kogoś i przekazania jej diabłu! A potem, kiedy pokutują, zostaną również obdarzeni upoważnieniem do ogłoszenia ich przebaczenia! A niebo mówi: “Amen!” do naszego werdyktu!

 

W ewangelicznych zborach trzymających sie Pisma czasem wyklucza się wiernych. Czasem za życie bez ślubu, czasem za uparte trzymanie się swoich cielesnych żądz jako normalnych, a rozumiem to tak, że kiedy wierzący uważa, że można np palić trawkę, to jeśli uświadamianie o szkodliwości palenia trawki nie pomaga, to usuwa się go ze społeczności. Czasem jest to rażąca pycha za która idzie pogarda do innych i konkurowanie…. wiedzą.

 

Piotr mający te klucze wykorzystał przeciw Ananiaszowi:

 

” rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. (5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.”

 

Komu odpuścicie…. a komu nie.

Klucze ma każdy chrześcijanin posiadający Ducha Świętego, gdyż jeśli pójdziemy ewangelizować do pana Kowalskiego, a on tej Dobrej nowiny nie przyjmie, to automatycznie jego grzechy będą związane w niebie. Mówi nam o tym ewangelia Mateusza:

 

“Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!”

 

W liście do Galacjan jest podobny motyw:

 

“Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! “

 

Stąd na blogu czasem blokuje heretyków głoszących inna ewangelię. Jednak oni nie chcą odejść z bloga i nadal czytają wybierając jak ze szwedzkiego stołu. Ja takich blokuję co jest jednoznaczne  ze strzepnięciem prochu  z nóg. Niestety, ale ciężko jest się uwolnić od tych osób.

To faryzeusze przychodzili głównie do Jezusa, szli za Jezusem i tak jest obecnie z heretykami.

Jeśli napotykamy Boże osoby i one nam mówią o prawdzie Bożej, a my ich nie słuchamy, to nie jest to dobry znak.

Związywanie i rozwiązywanie działa tylko wtedy jeśli coś jest zgodne z wolą Bożą. Kościół Rzymski nie ma żadnej władzy od Boga. Mało tego jest to kościół przeklęty. Znaczna część ewangelików wyszła z niego ponieważ tak pokierował nimi Duch Boży. Tak samo jak kieruje ludźmi opuszczającymi świadków Jehowy.

Te klucze mam i ja na blogu dla tych, którzy chcą poznać Boga, którzy są głodni prawdy. Ewangelizacja na blogu jest używaniem kluczy do królestwa niebieskiego.  Klucze te mają także wszystkie te osoby, które mówią rodzinie swej o Dobrej Nowinie.

 

Jedyne czym kościół rzymski może związywać to duchem religijności i kultem maryjnym (isis). To jest ich władza emanująca kolosalnym majątkiem zdeponowanym na szwajcarskich kontach.

 

To my możemy iść do księży i im przebaczyć grzechy lub nie odpuszczać grzechów.

 

 

 

 

Updated: 19 grudnia 2018 — 18:58

7 komentarzy

Add a Comment
 1. Witam, bardzo dziękuję za takie rozwinięcie tematu,który bardzo szybko pojawił się na blogu, czytałam późnym wieczorem. Wszystko jest dla mnie jaśniejsze, dziękuję jeszcze raz. Reasumując każdy z biblijne wierzących naśladowców Chrystusa może mieć takie “klucze” do otwierania ludzkich serc i umysłów, dane przez Boga. Tu też przyszło mi na myśl, że każdy może być powołany do innej służby, tak jak jest powiedziane w Biblii,jedni będą prorokami inni nauczycielami itd.ale zawsze jeden i ten sam Duch Święty, który powinien prowadzić. Ja wiem że jestem na dobrej drodze, oby iść dalej. Pozdrawiam Ela.

  1. Tak myślę że masz prawidłowe tego rozumienie. Piotr otrzymał klucze, ponieważ był pierwszym apostołem, który ewangelizował co jest napisane w dziejach. Oczywiście Rzym wszystko przekręca dostosowując do swoich potrzeb. Ich klucze to klucze Kybele i Janusa. Okultyzm ma to do siebie, że z definicji znaczenia są ukryte, a więc nie powiedzą wprost, że czczą szatana.

   1. Ba, jak nawet ktoś im coś z tym czczeniem zarzuci, to zaraz będą się wypierać, podawać różne dziwne “argumenty” na obronę swojej tezy…albo i wyzywać oponenta od różnych “dziwadeł”… :/

 2. świetny tekst! Daje do myślenia bardzo.
  Chciałabym zapytać trochę po za tematem co myślicie o tym?
  https://www.youtube.com/watch?v=TAg9P8DEF_4&fbclid=IwAR3_4-ZZe55UGxkbl8ZZUtW0jrgi74PG0vyGfATHR3lzNq0IZL2IFqPskC4

  takie coś moja siostra kiedyś udostępniła.

 3. To jest dziwne o jakimś mega przebudzeniu w Polsce. słuchaliśmy z ciekawości z mężem, ale nie mogliśmy tego znieść jakoś i dojechaliśmy do 15 min. Właśnie nie wiem co o tym myśleć (coś mi tu nie pasuje), mam do tego dużo dystansu.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme