Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Tym sposobem wybawiony zostanie cały Izrael”. Czy Rzymian 11.26 mówi o zbawieniu obecnego Izraela?

Poniższy wers z Rzymian przedstawiany jest głównie przez zwolenników obecnego państwa Izrael jako dowód na masowe nawrócenie się Żydów w czasach ostatecznych, zamieszkujących państwo Izrael oraz tych porozrzucanych na całym świecie.

 

 

„I tym sposobem wybawiony zostanie cały Izrael. Tak przecież napisano: ‛Wyjdzie z Syjonu wyzwoliciel i odwróci od Jakuba praktyki niezbożne’” (Rzym. 11:26).

 

 

Odrzucenie starożytnego Izraela  miało być  szansą na nawrócenie nie Izraelitów.. Niezadowolenie Boga wobec dotychczasowego Izraela ustąpiło miejsca jego łasce wobec pogan. Bóg był w Chrystusie pojednującym świat, 2 Kor. 5:19

 

 

 

Bóg  wykorzystał okazję niewiary Żydów,  otwarcie do wyrzekając się ich, chociaż byli jego osobliwymi ulubieńcami, aby pokazać, że rozdzielając swe łaski, nie będzie już dłużej działał w taki sposób, który byłby szczególny i ograniczony terytorialnie, ale od momentu pojawienia się Jezusa, miał działać  w każdym narodzie, ale tylko wśród takich ludzi, którzy  baliby  się Boga i sprawiedliwie postepowali mogli być przez niego przyjęci:

 

 

 

” Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,” Dz. 10:34.

 

 

 

Od tamtej pory Bóg nie ma względu na osobę, na naród. zresztą w Jeremiaszu Izrael (stary) dostał od Boga list rozwodowy za cudzołóstwo. List rozwodowy ważny prawnie bardziej, niż ważny jest akt rozwodowy na ziemi.

 

Dalej w Dziejach czytamy:

 

(35) lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje(36) Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.”

 Dz. 10:35 .

 

 

 

 

Drzewo oliwne jest widzialną eklezją.

 

” Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego konary”. Jer. 11:16

 

 

Korzeniem tego drzewa był Abraham, a nie korzeń krwi czy DNA, więc tylko Chrystus jest korzeniem, z którym przymierze było tak uroczyście wykonane. Teraz wierzący poganie biorą udział w tym korzeniu: on także jest synem Abrahama.

 

 

” A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym.” Łk 19: 9 .

 

 

 

Od czasu Jezusa błogosławieństwo Abrahama spada na pogan,  co wyjaśnione jest w Galacjan:

 

“Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, (14) aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. ” Ga 3.14

 

 

Ta sama grubość krzyża, co  drzewa oliwnego.

 

 

Paweł, obywatel państwa żydowskiego z rodu Beniamina    w Liście do Rzymian 11:26 nazywa pewien naród „całym Izraelem”.

Natomiast w Liście do Galatów 6:16 określa go mianem „Izraela Bożego”.

Jednak zachodzi pytanie, kto wchodzi w skład „całego Izraela”, jeśli nie są to rodowici Żydzi żyjący w państwie Izrael ani gdzie indziej na świecie?

 

Problem polega na tym, że  żaden rdzenny Żyd nie wie dzisiaj, od którego z 12 pokoleń izraelskich się wywodzi.

Ale problemów jest o wiele więcej. Ponieważ Izraelici mieli swą religię opartą na Mojżeszowym prawie ceremonialnym. Natomiast od zburzenia Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku n.e.  są pozbawieni kapłaństwa z ziemskim arcykapłanem na czele, choć mają swoich rabinów od koszerności.

Żydzi  nie mają także świątyni w Jerozolimie, a w niej ołtarza, na którym mogliby składać ofiary zgodnie z Prawem Bożym nadanym za pośrednictwem Mojżesza.

Na domiar tego wszystkiego, nie stosują się do Prawa Bożego co widać powszechnie po owocach.

 

Jeśli więc oni nie są Izraelem, to kto nim jest? Jest to zasadnicze pytanie.

 

W Rzym. 1:1,7 Paweł wskazał, kogo Bóg uznaje za prawdziwych Izraelitów — nie tych, którzy są nimi cieleśnie, ale według ducha. Oto jego słowa:

 

 

 Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.”

 

 

Ma to podwójne znaczenie ponieważ nie z krwi już stajesz się Izraelitą, ale z obietnicy i przez wiarę w Jezusa. Po drugie obecni Żydzi są bardzo cieleśni.

Izajasz nie pozostawia złudzeń:

 

 

“A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie; (28) bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. (29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory” Rzymian 9.

Pragnę także zwrócić pomijając już nawet kwestię  tylko resztki ocalonej, że gdyby nie Jezus, to stalibyśmy się jak obecny Izrael pełen Sodomii, gdzie Tel Aviv jest światową stolica gejostwa i innych wynaturzeń. Na marginesie: jeszcze mogę tak pisać. W marszach równości często powiewa flaga Izraela.

 

Żydzi nie przejawiający wiary jak Abraham zostali wycięci jako gałęzie. Ale w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. resztka zgodnie z zapowiedzią Izajasza ze starożytnego Izraela uznała Jezusa za Mesjasza. Od tego momentu  na tę resztkę spływał obiecany duch Święty, a zarazem został on objęty przepowiedzianym nowym przymierzem.

 

 

Jak wobec tego „cały Izrael” miał być „wybawiony” za pośrednictwem obiecanego „wyzwoliciela”? Otóż Paweł napisał  List do Rzymian około 56 roku n.e., a więc po Liście do Galacjan napisanym gdzieś w latach 50-52 n.e. W tej sytuacji  fragment z Rzymian 11:25-27 wyszedł spod jego pióra później niż słowa z Galacjan 6:16 o „Izraelu Bożym”. I właśnie z tym Izraelem zostało zawarte nowe przymierze, już nie za pośrednictwem Mojżesza, lecz Jezusa Chrystusa. Wystąpił on w roli Pośrednika dla Izraela chrześcijańskiego, duchowego, zrodzonego jako naród w dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 n.e., z chwilą wylania ducha świętego na Żydów, którzy uznali Jezusa za Pośrednika nowego przymierza.

 

Piotr to potwierdził w słowach  „Wy jesteście ‛rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem do szczególnego posiadania’ (…). Kiedyś bowiem nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym” 1 Piotra 1:1, 2; 2:9,

 

 

Tak więc co do całego Izraela, który „cały” miał być „wybawiony”, nie chodzi o dzisiejsze państwo Izrael ani o cielesnych Żydów rozproszonych po całym świecie, gdyż takim razie jak zidentyfikować ów cały Izrael?

Cały w rozumieniu Izraela duchowego, to Izrael duchowy i do tego Izraela miał przyjść przez zrodzenie z Ducha Bożego. I właśnie do tego „Izraela Bożego” miał przyjść obiecany Wyzwoliciel dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 n.e.

 

 

Paweł powiedział także:

 

 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, 29 ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”

 

 

Pan Jezus powiedział podobnie w Objawieniu:

“A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; (9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana”

Żydzi, którzy nie byli Żydami obrzezanymi na sercu stanowili i stanowią synagogę szatana.

Co to więc znaczy, że  Izrael będzie zbawiony?
Czy to oznacza, że ​​wszyscy Żydzi
uznający się  jako Żydzi w ciele, którzy mieszkają w Izraelu na Bliskim Wschodzie są tym Izraelem? Czy to oznacza, że Żydzi żyjący starym przymierzem bez systemu ofiarniczego będą zbawieni?
Non sens, ponieważ Żydzi umierają już dzisiaj, umierali 10 lat temu i 100 i 1000 i będą umierać od czasu przyjścia Jezusa i nie będą zbawieni. Chyba że, Ci nieliczni zostaną zbawieni, ale nie Cały Izrael jako obecny twór polityczny pozbawiony Ducha Świętego, a więc sa tak naprawdę przeciwnikami Boga. Jeśli przyjąć za regułę, że cały Izrael zostanie zbawiony, to również ci z Tel Avivu i p. Netanjahu. Cały to cały. 10% to 100% a nie 70%. Absurd.
Jest napisane, że wybawiciel przyjdzie z Syjonu i już przyszedł i powiedział:
“zbawienie ma swój początek od Żydów”
Od Jezusa Żydzi mieli szansę i mają być zbawieni.
Napisane jest także, że wybawiciel odwróci
bezbożność Jakuba. Odwrócił. Ci co chcieli go przyjąć przyjęli, a reszta odrzuciła umierając w grzechach.
W roku 70ym zniszczono świątynię. Ci, którzy posłuchali się Jezusa zostali uratowani:
“Mateusza 24: 15 Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte –kto czyta, niech rozumie – 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.Mt 24
Ohyda spustoszenia nastąpiła zgodnie z proroczymi słowami Jezusa:
Łukasza 21: 20 Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! 22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. 23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: 24 jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.:
Dlaczego Jerozolima była zniszczona?
Powodem tego było ukrzyżowanie Jezusa i przekleństwo rzucone przez Żydów na samych siebie:
“jego krew na dzieci nasze”.
Kiedy wybrali Barabasza, a skazali Jezusa pogrążyli się raz na zawsze.
Pan Jezus powiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu i nie został w roku 70ym.
Tylko osoby, które zawierzyły, a więc częściowo  już po śmierci Pawła nawróciły się umknęły pogromowi w roku 70. Pełnia Żydów się nawróciła.
Żydzi są okłamywani tak jak katolicy co do zbawienia..
Niedawno czytając biblię przemówił do mnie ten wers z Hebrajczyków:
“ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa “dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. “
Dopóki żyjesz, nawracaj się, a nie myśl Szanowny Żydzie o mesjaszu za X lat. Nie dajcie się oszukiwać. Dopóki trwa dziś uwierzcie w Jezusa.
Jeśli ktoś  głosi, że nawet niewierzący Żydzi idą do nieba, ponieważ cały Izrael będzie zbawiony, to jest to totalną herezją. Uciekajcie od takich ludzi.
Musicie zrozumieć, że to jest duchowy Izrael jako cały. Żydzi mesjańscy plus nawróceni poganie i nawróceni katolicy.
Obejmuje to zgromadzenie wierzących w Chrystusa, którzy mają
wiarę od czasów Adama i Ewy,  tych, którzy wierzyli przed powodzią w Odkupiciela.
Przez Abrahama, Izaaka i Jakuba. Izrael posłuszny Bogu.
Nawet część chrześcijan nie będzie zbawiona. Mam na myśli ewangelików. Wiadomo co wyczyniają Luteranie lub ekumeniści z Rzymem.
Izrael oznacza walczący z Bogiem, u boku Boga. Pamiętacie słynne biodro?
Jakub siłował się z zależnie od wersji samym Bogiem lub aniołem.  Właściwie to uprawiał zapasy, trzymał się ziemi; choć walka trwała długo, nie wstrząsnęło to jego wiarą ani nie uciszyło jego modlitwy. On wiedział, że będzie miał błogosławieństwo i wolałby, aby cała jego kość została wyjęta ze stawu, niż gdyby nie otrzymał błogosławieństwa:
I powiedział: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Odpowiedział: Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz.(27) Wtedy mu powiedział: Jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub. (28) I powiedział: Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. 
Ci, którzy mieliby błogosławieństwo Chrystusa, muszą podjąć decyzję, by się go nie zapierać. Żarliwa modlitwa jest skuteczną modlitwą. Anioł kładzie na nim trwały znak honoru, zmieniając jego imię.  Odtąd będzie uznany nie ze względu na swój spryt, ale ze względu na swoje męstwo.
 Będziesz nazywany Izraelem, księciem z Bogiem, imieniem większym niż imię wielkich ludzi ziemi. On jest księciem, który jest księciem z Bogiem; są to prawdziwie honorowi ludzie, którzy są potężni w modlitwie. Mając moc u Boga, będzie miał moc także u ludzi; zwycięży i ​​zdobędzie łaskę Ezawa. Jakub nadaje nowe miejsce temu miejscu. Nazywa to Peniel, obliczem Boga, ponieważ tam widział Boga i uzyskał łaskę Boga. Staje się tymi, których Bóg czci, aby podziwiać Jego łaskę wobec nich.
Tak więc to nie krew i DNA jest determinantem, ale wytrwałość w walce jaką jest modlitwa:
Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz.
Obecni Żydzi musieliby więc masowo zapragnąć błogosławieństwa od Jezusa.
Jakub ze spryciarza stał się posłusznym Bogu człowiekiem.
Dodajmy do tego także fakt, iż za czasów Jezusa rządzili nie Judejczycy, czyli nie plemię Judy, ale Edomici. Król Herod był Edomitą, a Żydzi obecni są talmudystami i nie maja nic wspólnego ani z Bogiem Izraela ani z Jezusem tym bardziej.
Izraelem są tylko ludzie posłuszni Bogu, a Bóg nie ma względu na osobę. Tak mówi Pismo. W ST jest mowa wielokrotnie o tym jak ukarani zostali ludzie będący w samym Izraelu, czyli będący Izraelitami.
Reasumując, dopóki trwa dzisiaj nawracajcie się od złych czynów, bo Bóg nie ma względu na osobę czy naród. Jeśli polegacie na ludziach wierząc, że z krwi jesteście zbawieni, to niestety wylądujecie razem z tymi kłamcami w piekle jakkolwiek ono wygląda. Katolicy wierzą papieżowi i kapłanom. Żydzi rabinom. Masa ofiar spowodowanych uwierzeniem ludziom a nie Bogu.
Szanowni Żydzi i katolicy, co powicie Bogu na Sądzie? Pomyliłem się, przepraszam? Oszukali mnie? A czy Adama i Ewę nie oszukali?

Updated: 21 czerwca 2019 — 10:25

9 komentarzy

Add a Comment
 1. https://youtu.be/konoRzbNThU
  Tutaj warto zwrócić uwagę co mówi ta wierząca Palestynka w Chrystusa

 2. Warto też dodać,że słowo ‘Hebrajczyk” w tym właśnie języku oznacza “przekraczać”.Abraham stał się Hebrajczykiem gdy uwierzył Bogu i porzucił pogaństwo dokonując ‘przekorczenia” w swoim życiu.
  Pasują tutaj też fragmenty gdy Eliasz na górze Karmel mówi Izraelitom aby poszli w prawo lub w lewo wybierając Stwórcę albo Baala.

 3. Ja zostałem posłany TYLKO do zagubionych owiec z domu Izraela ,nie idźcie do pogan ale raczej do zagubionych owiec z domu Izraela.Jakub pozdrawia 12 pokoleń ,które żyją w rozproszeniu. Bóg zawierając przymierze z Abrahamem nazwał je wiecznym.Ono nadal obowiązuje tylko zostało złamane przez Izraelitów a nie zerwane.(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.To jest Izrael fizyczny a nie duchowy. w izraelu nie ma prawdziwych izraelitów to są w większości edomici ,którzy przeszli na judaizm.Jakub wiedział gdzie oni są .Izraelitami są ludzie biali dowodem na to jest wyniszczanie naszej rasy przez system szatana.100lat temu było nas 3,5 mld. teraz zostało 700 mln.

  1. ” Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” Zach 2.11.

   To się tyczy czasów apostolskich. Tak tez się stało.

   Dzieje AP.

   Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego.

   Tak samo jak inne Zachariasza dotyczące Jezusa, czyli czasów równiez apostolskich:

   Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy podjarzemnej. (Zachariasz 9,9)

   I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką Mnie oszacowali ! (Zachariasz 11,13-13)

   Wtedy spojrzą na Mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. (Zachariasz 12,11)

 4. Yoros-olima była starożytną biblijną Jerozolimą nad Bosforem koło Istambułu, niegdyś Konstantynopola. Ukrywana przez setki lat przez żydów chazarskich i zabrana fałszywą historią do Jerozolimy Izraelskiej. Czy kościół Bizantyjski (rzymsko katolicki) bał się tak bardzo swoich wiernych, że zmienił miejsce kaźni i roku kaźni Jezusa, by nie wyszło na jaw że to on stał za ukrzyżowaniem Jahuszua, czyli Jezusa? teraz już wiecie kto ukrzyżował Naszego Pana…? PLEMIE ŻMIJOWE…rzymianie…vatykan…nie żydzi to za prymitywni ludzie aby ukartować i zrealizować taki plan…i to znowu ma sens pasuje do Janowego objawienia i do Izraelitów do których przyszedł Jezus…to ich pózniej nazwano chrześcijanami i wielu jak zwykle przyjeło to bluznierstwo a tych którzy nie chcieli jak np waldensi ,ostrogoci czy hugonoci zostali wybici co do jednego…to byli też biali ludzie którzy umarli dla Chrystusa …to do nich On przyszedł do owiec z domu Izraela…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme