Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

KTO JEST WIĘC SPRAWCĄ ZŁA?

Mój brat w wierze z Kielc mając podczas tych ostatnich dni zadumy refleksje na temat śmierci i wszelkiego zła wykazuje biblijnie kto stoi za chorobami, śmiercią i czy Bóg ma coś z tym wspólnego.

 

__________________

 

 

KTO JEST WIĘC SPRAWCĄ ZŁA?

Ewangelia Jana 10:10
10 Złodziej (SZATAN) przychodzi tylko po to, żeby KRAŚĆ, ZABIJAĆ I NISZCZYĆ. Ja przyszedłem, aby (owce) miały ŻYCIE i aby miały je w obfitości.

KTO MIAŁ WŁADĘ NAD ŚMIERCIĄ?

List do Hebrajczyków 2:14
14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on (Jesus Chrystus) także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć ZNISZCZYĆ TEGO, KTÓRY MIAŁ WŁADZĘ NAD ŚMIERCIĄ, TO JEST DIABŁA;

OD KOGO JEST CHOROBA, CIERPIENIE, UŁOMNOŚĆ I OPĘTANIE?

Dzieje Apostolskie 10:37-38
37 Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan;
38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jesusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i UZDRAWIAJĄC WSZYSTKICH OPANOWANYCH PRZEZ DIABŁA, BO BÓG BYŁ Z NIM.

1 List Jana 3:8b
8b Po to objawił się Syn Boży, aby ZNISZCZYĆ DZIEŁA DIABŁA.

Ewangelia Mateusza 4:23-24
23 I obchodził Jesus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi.
24 A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.

Ewangelia Mateusza 17:14-18
14 A gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł przed nim na kolana;
15 I powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest OBŁĄKANYM i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę.
16 Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić.
17 A Jesus odpowiedział: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj.
18 I ZGROMIŁ JESUS tego DEMONA, i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec BYŁ ZDROWY.

Ewangelia Łukasza 13:11-16
11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała DUCHA NIEMOCY i była POCHYLONA, i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
12 Gdy Jesus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś UWOLNIONA od swojej choroby.
13 I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
14 Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jesus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu.
15 Ale Pan mu odpowiedział: Obłudniku, czyż każdy z was w szabat nie odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić?
16 A ta córka Abrahama, którą SZATAN WIĄZAŁ już osiemnaście lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu?

OSTATNI WRÓG?

1 List do Koryntian 15:26
26 A ostatni WRÓG, który zostanie zniszczony, to ŚMIERĆ..

Śmierć jest wrogiem Boga i podobnie jak choroba pochodzi od Diabła. Choroba, śmierć i wszelkie nieszczęścia w naszym życiu są dziełami Diabła.

Największy przystęp Diabłu daje jednak grzech::

Ewangelia Jana 5:5-9,14
5 A był tam pewien człowiek, który przez trzydzieści osiem lat był złożony chorobą.
6 Gdy Jesus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: Chcesz być zdrowy?
7 Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną.
8 Jesus mu powiedział: Wstań, weź swoje posłanie i chodź.
9 I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był szabat.
14 Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie GRZESZ więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego.

Ewangelia Mateusza 9:6-7
6 Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi MOC PRZEBACZAĆ GRZECHY – wtedy powiedział do SPARALIŻOWANEGO: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
7 A on wstał i poszedł do swego domu.

Dlatego Bracia i Siostry nie dajmy poprzez grzech, przystępu Diabłu.

Jakuba 3:13-18
13 Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości.
14 Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, DIABELSKA.
16 Gdzie bowiem jest ZAZDROŚĆ i KŁÓTLIWOŚĆ, tam też NIEPOKÓJ i WSZELKI ZŁY CZYN.
17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.
18 A owoc sprawiedliwości jest siany w POKOJU przez tych, którzy czynią POKÓJ.

Efezjan 4:25-32
25 Dlatego odrzuciwszy KŁAMSTWO, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; NIECH NAD WASZYM GNIEWEM NIE ZACHODZI SŁOŃCE.
27 Nie dawajcie miejsca DIABŁU.
28 Kto KRADŁ, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
29 Żadne PLUGAWE SŁOWO niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.
30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
31 Wszelka GORYCZ i ZAPALCZYWŚĆ, GNIEW, WRZASK i ZŁORZECZENIE niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką ZŁOŚLIWOŚCIĄ.
32 Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.

Jakuba 4:7-8
7 PODDAJCIE SIĘ WIĘC BOGU, PRZECIWSTAWCIE SIĘ DIABŁU, A UCIEKNIE OD WAS.
8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego.

1 Jana 5:18-21
18 Wiemy, że każdy, kto się NARODZIŁ Z BOGA, NIE GRZESZY, ale kto się narodził z Boga, ZACHOWUJE samego siebie, A ZŁY GO NIE DOTYKA.
19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości.
20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali PRAWDZIWEGO BOGA, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jesusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
21 Dzieci, wystrzegajcie się BOŻKÓW. Amen.

Pięknie współgra tu Psalm 91

1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.
2 Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.
3 Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.
4 Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.
5 Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;
6 Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.
7 Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.
8 Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.
9 Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;
10 Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.
11 Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.
12 Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień.
13 Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz.
14 Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię.
15 Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą.
16 Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

Jakuba 5:16
16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli UZDROWIENI. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Grzech daje przystęp wrogowi, ale często też Diabeł atakuje ludzi sprawiedliwych, będących blisko Boga po to, tylko aby ich okraść. Okraść ze zdrowia, z dobytku i z wiary. Próbuje i bada szczelność Bożej zbroi czy potrafią mu się przeciwstawić. Krąży jak lew, aby sprawdzić, kogo by pożreć, układa też scenariusz wydarzeń, by nas sprowokować do grzechu. Dlatego czuwajmy!

Bóg jest dawcą życia i jeżeli ustanowiliśmy Jesusa Chrystusa naszym Panem i trwamy w Nim, w Jego nauce, naśladujemy Go, to nawet śmierć nie zrobi nam krzywdy, On nas wzbudzi i będziemy żyć w Jego Królestwie, gdzie nie ma śmierci i wszelkie łzy zostaną otarte.
Amen

Zaktualizowane: 4 listopada 2019 - 08:39

3 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Wspaniałe!Dziękuję!Niby wszystko znane, ale jak miło przeczytać jak zostało zebrane.

  2. Bóg zapłać bardzo jest to potrzebne bo właśnie jest choroba u bliskiej ,bliskich osób i jakże trafione w sedno sprawozdanie opis podparty cytatami z Biblii .Już nie pierwszy raz gdy o czymś rozmyślałem dostaje chodźby odpowiedź na tym blogu

  3. Jeszcze coś . Zauważcie ludzi wiary wybrańców Bożych czy to w ST czy Nowym Testamencie .Jak pisał Paweł apostoł umie być wyćwiczonym mając biedę ucisk jak i będąc w bogactwie .Ci świeci ludzie ,wybrańcy są wyćwiczeni w trudach uciskach jak i w przepychu bogactwie we wszystkim bo Pan jest u nich na 1 miejscu i diabeł nie ma przystepu bez względu na stan zdrowia (Hiob) czy bogactwo (Salomon który pobłądził ale potem i nie przez bogactwo raczej a inne sprawy)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish