Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“I w ten sposób zostanie zbawiony cały Izrael”

Jest wielkie nieporozumienie w interpretacji wersu 26 listu Rzymian w rozdziale 11.

 

Spuścizna po syjonistycznym nauczaniu protestanckim zmusza nas do uwierzenia, iż w czasach ostatecznych nawróci się Izrael.

Jest to nie tylko nieprawda biblijna ale i nonsens gdyż Jezus Chrystus powiedział:

“Znam twoje czyny, ucisk i nędzę (a jesteś bogaty), oraz zniesławianie tych, co sobie mówią, że są Judejczykami a nie są, ale domem zgromadzeń szatana. ” Ap 3.

 

Jezus tutaj ostrzegał nas przed fałszywymi Judejczykami i oni właśnie rządzą.

Ja bardzo chętnie zasiadłbym do stołu z prawdziwymi Judejczykami.

 

Przeanalizujmy sobie te kłopotliwe wersy z Rzymian:

 

25) Gdyż nie chcę abyście się mylili, bracia, odnośnie tej tajemnicy (żebyście przed samymi sobą nie byli mądrymi), że zatwardziałość zdarza się po części Israelowi, aż nie wejdzie pełna ilość pogan. (26) I w ten sposób zostanie zbawiony cały Israel, tak jak jest napisane: Przyjdzie Ten, który zbawia z Syjonu oraz odwróci bezbożność od Jakuba. 

 

Paweł  napisał list do Rzymian w I wieku. Istotnie poganie w I wieku nie w pełni weszli do zgromadzenia Jezusa. W ogóle jak należy rozumieć ową pełnię? Wszak nie wszyscy poganie będą i mieli być zbawieni. Teraz podobnie, większość pogan, jakieś 95% albo więcej nie jest zbawiona i nie może być zaliczona w poczet oblubienicy Jezusa.

Jak więc należy rozumieć te dwa wersety?

Przez pierwsze wieki faktycznie przyszła zatwardziałość na Izraelitów. Uwierzyli talmudycznym nauczycielom i ukrzyżowali Jezusa.

 

Ale dzięki działalności Pawła i jego następców nawróciła się pełnia pogan.

Całe to „pogańskie” zamieszanie ma miejsce, ponieważ zignorowano kontekst biblijny i prostą logikę. W rezultacie greckie słowo  ethnos zostało zdefiniowane w języku angielskim jako poganie, a nie narody w odniesieniu do odkupionych narodów Domu Izraela, których odkupienie było celem przyjścia Chrystusa w epoce chrześcijańskiej. Jaki bałagan robimy, gdy ignorujemy ogólny obraz.

 

Następnie owo przekształcenie miało miejsce w polskich tłumaczeniach. Sprawa podobna do tłumaczenia słowa eklezja jako kościół…

 

 

Gdyż nie chcę abyście się mylili, bracia, odnośnie tej tajemnicy (żebyście przed samymi sobą nie byli mądrymi), że zatwardziałość zdarza się po części Israelowi (domowi Judy), aż nie wejdzie pełna ilość pogan ( grecki, etnos narody). (26) I w ten sposób zostanie zbawiony cały Israel ( dom Izraela), tak jak jest napisane: Przyjdzie Ten, który zbawia z Syjonu oraz odwróci bezbożność od Jakuba. 

 

Zatwardziałość zdarzyła się części Izraela –  Judzie. Do kiedy? Do momentu,  aż nie wjedzie pełnia narodów, które ewangelizował Paweł w I wieku i po nim.

” I tak cały Izrael będzie zbawiony” 

 

Przypominam, że Paweł w momencie pisania listu nie był już nacjonalistą: Nie ma ani Greka, ani Żyda

 

Czy myślicie, że Bóg czeka 2000 lat na zbawienie przy końcu świata wszystkich mieszkańców uzurpatorskiego Izraela? Czy uważacie że Bóg ma wzgląd na DNA i krew?

Czy myślicie, że Bóg pozwala wszystkim Chazarom i Edomitom czy choćby jakimś zagubionym Izraelitom niszczyć innych ludzi w imię wybraństwa? Czy Wam czytającym Pismo pozwoli niszczyć innych ludzi?

 

Jeśli ktoś tak uważa, to nie poznał Boga.

 

 

Tak jak jest napisane: Wyjdzie z Syjonu ( Jeruzalem, miasto Dawida ) Wybawiciel ( Chrystus).

 

Czy wyszedł z Syjonu Chrystus?

 

(1) KSIĘGA początku Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.  Mt 1. UBG

 

 

Ukryta tajemnica, o której pisze Paweł w 25 wersecie, polega po prostu na tym, że po rozstaniu z Bogiem z powodu naszej bezbożności, my, którzy nie byliśmy już ludem przed Bogiem, Domem Izraela, dostąpiliśmy miłosierdzia. (Iz. 7:8 ; 1 Piotra  2:10).

 

(10) Niegdyś nie byliście Jego ludem ale teraz jesteście ludem Boga; nie będąc litościwymi ale teraz dostąpiwszy litości. 1 Piotra 2 

 

 

Zostaliśmy odkupieni przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, zapłatę, która odkupiła nas z powrotem do obiecanego wiecznego dziedzictwa jako spadkobierców w Chrystusie. Nasz odkupiciel  Chrystus, był naszym barankiem paschalnym.

 

 

Niektórzy podpierają się tym wersetem z Zachariasza:

 

(10) Zaś na dom Dawida i na mieszkańców Jeruszalaim wyleję Ducha łaski oraz błagania. I będą spoglądać na Mnie, którego przebili, i będą mnie opłakiwać jak się opłakuje jedynaka oraz gorzko nad nim zawodzić, jak się zawodzi za pierworodnym.

 

To proroctwo dotyczyło czasu krzyżowania Jezusa a wskazuje na to uściślenie do jednego plemienia – Judy (dom Dawida).

 

Protestantyzm jest przejęty przez podszywanych zet z kropką i to oni stworzyli teologię ostatnich 50 lat.

Zbawienie może uzyskać każdy, czy to Chazar czy Edomita czy muzułmanin.

 

 (5) Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. (6) Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, (7) i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo, (8) to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Rzymian 9

 

 

Updated: 14 sierpnia 2021 — 14:14

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme